Jumlah Soal:32 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Matematika IPS/Tahun 1996)

1.   Koordinat titik balik grafik y = x² - 2x - 3 adalah ........
A.(2, -3)
B.(2, -5)
C.(1, -4)
D.(-1, 0)
E.(-2, -3)

2.   Akar-akar persamaan kuadrat x² - 3x + 7 = 0 adalah dan . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 dan 2 adalah ......
A.x² - 6x + 28 = 0
B.x² + 6x + 28 = 0
C.x² - 6x - 28 = 0
D.x² - 6x + 14 = 0
E.x² + 6x + 14 = 0

3.   Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5x - x² < 6 adalah ........
A.{x | 2 < x < 3}
B.{x | -2 < x < 3}
C.{x | -1 < x < 6}
D.{x | x < 2 atau x > 3}
E.{x | x < -1 atau x > 6}

4.   Nilai x yang memenuhi persamaan adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

5.   Dengan merasionalisasikan penyebut pecahan bentuk sederhananya adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

6.   
Pada tabel kebenaran di atas, p dan q adalah pernyataan. B menyatakan Benar dan S menyatakan salah. Nilai kebenaran yang tepat diisikan pada kolom pernyataan ~q p yang ditulis dari kiri ke kanan adalah ......
A.B S S S
B.B S B B
C.B B B S
D.B B S B
E.B S S B

7.   Diketahui matriks :

Jika A x B = C, maka nilai x adalah ......
A.20
B.16
C.9
D.8
E.5

8.   Simpangan kuartil dari data 4, 2, 5, 3, 7, 5, 4, 7, 8, 7, 9, 2, 7, 8, 6 adalah ......
A.1,5
B.2
C.3
D.5,5
E.11

9.   Ditentukan sistem persamaan linier :

Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah {(x, y, z)}.
Nilai = ......
A.
B.
C.
D.
E.

10.   Nilai = ......
A.9
B.5
C.4
D.-4
E.-9

11.   Sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 3 hijau. Secara acak diambil dua kelereng satu demi satu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya kelereng keduanya hijau adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

12.   Hukum permintaan suatu barang adalah 3h = 180 - x, dengan h menyatakan harga satuan barang dan x menyatakan banyaknya satuan barang. Harga tertinggi dan banyak permintaan barang bila barang bebas di pasaran berturut-turut adalah ......
A.180 dan 60
B.60 dan 180
C.50 dan 30
D.40 dan 60
E.30 dan 90

13.   Fungsi f ditentukan oleh , x -4, dan f ' adalah turunan pertama dari f. Maka nilai f '(1) = ......
A.10
B.2
C.
D.
E.

14.   Dari barisan aritmatika diketahui suku ke-12 dan suku ke-21 berturut-turut adalah 50 dan 86. Suku ke-101 adalah ........
A.404
B.406
C.410
D.604
E.610

15.   Suatu modal ditanam dengan suku bunga majemuk sebesar 4% per triwulan. Setelah 1 tahun modal itu menjadi Rp. 4.000.000,00. Besar modal awal dalam rupiah dapat dinyatakan dengan ......
A.
B.
C.
D.
E.

16.   Nilai maksimum dan minimum fungsi f yang ditentukan oleh f(x) = x3 - 32 - 9x, pada interval -2 x 3 berturut-turut adalah ......
A.5 dan -2
B.-2 dan -27
C.2 dan -5
D.5 dan -27
E.27 dan -5

17.   Suatu pinjaman yang dilunasi secara anuitas dengan suku bunga 15% per tahun. Besar angsuran kelima Rp. 400.000,00 maka besar angsuran keenam adalah ......
A.Rp 460.000,00
B.Rp 529.000,00
C.Rp 600.000,00
D.Rp 608.350,00
E.Rp 640.000,00

18.   Suatu hutang sebesar Rp 2.000.000,00 akan dilunasi dengan 10 anuitas yang dibayar tiap bulan dengan suku bunga 2% per bulan. Besar anuitas dalam rupiah dapat dinyatakan dengan ......
A.
B.
C.
D.
E.

19.   Pinjaman dengan obligasi sebesar Rp 1.000.000,00 yang terbagi dalam pecahan Rp 1.000,00 dan suku bunga 4% per bulan dilunasi secara anuitas Rp 200.000,00. Banyaknya lembar obligasi pada angsuran ke-2 adalah ...... lembar.
A.160
B.166
C.180
D.196
E.200

20.   Sebuah mesin cetak mengalami penyusutan 14% tiap tahun menurut harga beli, dan pada akhir tahun kelima nilai mesin itu Rp 5.000.000,00. Nilai buku mesin itu pada akhir tahun kedua adalah ......
A.Rp 6.400.000,00
B.Rp 7.600.000,00
C.Rp 8.600.000,00
D.Rp 12.000.000,00
E.Rp 20.000.000,00

21.   Kontraposisi dari pernyataan : "Jika belajar matematika maka semua siswa merasa senang" adalah ......
A.Jika semua siswa merasa senang maka belajar matematika
B.Jika ada siswa merasa senang maka belajar matematika
C.Jika ada siswa merasa tidak senang maka tidak belajar matematika
D.Jika tidak belajar matematika maka ada siswa merasa tidak senang
E.Jika ada siswa merasa senang maka tidak belajar matematika

22.   Suatu pernyataan dinyatakan dengan p ~q, maka pernyataan yang ekuivalen dengan invers pernyataan tersebut adalah ......
A.p q
B.p ~q
C.q ~p
D.q p
E.~q p

23.   Diberikan premis-premis :
Premis (1) : Jika Ani rajin dan pandai maka ia lulus ujian.
Premis (2) : Ani tidak lulus ujian.
Kesimpulan yang sah dari kedua premis di atas adalah ........
A.Ani tidak rajin atau tidak pandai
B.Ani rajin atau tidak pandai
C.Ani rajin dan tidak pandai
D.Ani tidak rajin dan tidak pandai
E.Ani rajin atau pandai

24.   Diketahui empat penarikan kesimpulan :

Di antara penarikan kesimpulan di atas yang sah adalah ........
A.(1) dan (2)
B.(1) dan (3)
C.(2) dan (3)
D.(2) dan (4)
E.(3) dan (4)

25.   Ditentukan suatu fungsi f yang turunannya adalah f ' dan f '(x) = x + 2. Bila f(2) = 8, maka f(x) = ......
A.x² + 2x + 3
B.x² + 2x - 3
C.x² + 2x + 3
D.x² + 2x - 3
E.x² + 2x + 3

26.   Hasil adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

27.   Nilai = ......
A.10
B.16
C.20
D.26
E.35

28.   Gradien garis singgung suatu kurva di sembarang titik (x,y) ditentukan oleh rumus . Jika kurva melalui titik (2, 4), maka persamaan kurva tersebut adalah ........
A.y = 2x² + 3x - 10
B.y = 2x² + 3x + 10
C.y = x² + 3x - 26
D.y = x² + 3x - 6
E.y = x² + 3x + 6

29.   Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 3 + 2x - x² dan sumbu x adalah ...... satuan luas.
A.11
B.10
C.8
D.5
E.1

30.   Hasil sin (7 - 3x) dx adalah ........
A.-3 cos (7 - 3x) + C
B.- cos (7 - 3x) + C
C. cos (7 - 3x) + C
D.cos (7 - 3x) + C
E.3 cos (7 - 3x) + C

31.   Nilai = ......
A. (3 - )
B. (3 + )
C. (3 - )
D. (1 + )
E. (1 - )

32.   Dikeahui hukum permintaan suatu barang x = -h² + 17 dan hukum penawarannya
h = x + 3, maka harga barang dan kuantitas barang dalam keseimbangan pasar berturut-turut adalah ......
A.10 dan 7
B.8 dan 5
C.5 dan 8
D.4 dan 1
E.1 dan 4Home