Jumlah Soal:60 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Kimia/Tahun 1999)

1.   Perhatikan perubahan materi yang terjadi di bawah ini:
(1) besi berkarat
(2) fotosintesis
(3) fermentasi
(5) bensin menguap
(4) kamper menyublim
Perubahan materi yang merupakan perubahan kimia adalah ......
A.1, 2, 3
B.1, 3, 5
C.2, 3, 5
D.2, 4, 5
E.3, 4, 5

2.   AL (OH )3 (aq) + H 2SO4 (aq) AL 2 (SO4)3 (aq) +  H2O (l)
Koefisien dari persamaan reaksi tersebut adalah .....
A.1-2-3-6
B.1-3-2-6
C.2-3-1-6
D.3-2-1-6
E.3-1-2-6

3.   Sebanyak 2 liter gas C4H10dibakar sempurna membentuk gas CO2dan uap air, menurut reaksi: C4 H 10 (g) + O2 (g) CO2(g) + H2O (g) (belum setara). Maka perbandingan volume gas oksigen dan gas karbon dioksida jika diukur pada P dan T yang sama adalah ........
A.2 : 4
B.2 : 13
C.4 : 5
D.4 :13
E.13 : 8

4.   Jika A, : Ba = 137, S = 32, O = 16, Mg = 24, dan H = 1, maka massa molekul relatif (Mr) BaSO4dan MgSO47H2O adalah ........
A.233 dan 232
B.233 dan 246
C.233 dan 320
D.238 dan 326
E.238 dan 346

5.   Logam besi yang massanya 11,2 gram direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi :
Fe (s) + 2HCI (aq) FeCI2(g) + H2(g). Volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah ........ (Ar : Fe = 56)
A.2,241iter
B.4,481iter
C.11,201iter
D.22,41iter
E.44,81iter

6.   Pada isotop unsur dan , jumlah proton dan netron kedua unsur tersebut berturut-turut adalah ........
A.(30,30) ; (83,126)
B.(35,30) ; (83,209)
C.(30,35) ; (83,126)
D.(30,35) ; (83,129)
E.(30,35) ; (83,209)

7.   Diketahui unsur-unsur : 11P, 12Q, 13R, 19S, 20T Unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan adalah
A.P dan Q
B.Q dan R
C.R dan S
D.S dan T
E.Q dan T

8.   Diketahui harga keelektronegatifan unsur: H = 2,1; 0 = 3,5; C = 2,5; N = 3,0; CI = 3,0.
Yang merupakan pasangan senyawa kovalen non polar dan senyawa kovalen polar
adalah ........
A.Cl2 dan O2
B.Cl2 dan N2
C.NH3 dan HCl
D.CCl4 dan HCI
E.NH3 dan H2O

9.   Perhatikan persamaan reaksi :
K2Cr2O, (s) + 14HCl (aq) 2KCl(aq) + 2CrCl3 (aq) + 3Cl2 (g) + 7H2O(l).
Unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada persamaan reaksi tersebut adalah ....
A.Cr dan Cl
B.K dan Cl
C.Cr dan H
D.H dan O
E.O dan Cl

10.   
Nama yang tepat untuk senyawa alkena di atas adalah .....
A.2, 3, 4-metil-l-heksena
B.2, 3, 4-trimetil-l-heksena
C.2, 3, 4-trimetil-heksena
D.2- metil 3, 4 dimetil-1-heksena
E.2 metil, 3-metil 4-metil-1-heksena

11.   Senyawa yang dapat menaikkan angka oktan bensin adalah ........
A.kapur
B.glikol
C.asam sulfat
D.garam dapur
E.tetra etil timbal

12.   Sebuah kristal KNO3dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada dasar tabung reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan ........
A.eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan
B.eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem
C.endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan
D.endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem
E.endoterm, energi tidak berpindah

13.   CuO(s)    Cu(s)  +   O2 (g)   H = + 155,08 kJ
H2(g) + O2 (g)      H2O   H = - 241,60 kJ
Maka perubahan entalpi untuk reaksi :
CuO (s) + H2 (g) Cu (s) + H2O (g) adalah ........
A.+396,68 kJ
B.+ 86,52 kJ
C.- 43,26 kJ
D.- 86,52 kJ
E.-396,68 kJ

14.   Laju reaksi 2P + 3Q2 2 PQ3 dapat dinyatakan sebagai ........
A.penambahan konsentrasi P tiap satuan waktu
B.penambahan konsentrasi Q2 tiap satuan waktu
C.penambahan konsentrasi PQ3 tiap satuan waktu
D.penambahan konsentrasi P dan O2 tiap satuan waktu
E.penambahan konsentrasi P, Q2 dan PO3 tiap satuan waktu

15.   Pada reaksi 2CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g) diperoleh data:
Orde reaksinya adalah .....
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

16.   Pada keadaan kesetimbangan kimia, pernyataan berikut yang benar adalah ........
A.mol pereaksi yang berubah sama dengan mol zat yang terbentuk
B.konsentrasi zat-zat dalam campuran reaksi tidak berubah
C.laju reaksi maju lebih cepat daripada laju reaksi balik
D.mol zat pereaksi sama dengan mol zat hasil reaksi
E.reaksi telah berganti

17.   Dalam wadah 5 liter dimasukkan 4 mol SO3 yang kemudian terurai menurut reaksi: 2SO3 (g) a 2 SO2 (g) + O2 (g) Jika pada saat kesetimbangan tercapai masih ada 1 mol SO3, maka tetapan kesetimbangannya adalah...
A.2,7
B.5,4
C.9
D.13,5
E.27

18.   Sebanyak 34,2 gram Al2(SO4)3 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml.
Konsentrasi larutan tersebut adalah ........ (Ar : Al = 27; S = 32; dan 0 =16)
A.0,04 M
B.0,1 M
C.0,4 M
D.1 M
E.4 M

19.   Derajat keasaman (pH) larutan NH4OH 0,01 M
(Kb =10-5) adalah ........
A.2
B.3
C.3,5
D.9
E.10,5

20.   Sebanyak 100 ml Na 2CO3 0,1 M direaksikan dengan 100 ml Ca(OH)2 0,1 M.
Menurut reaksi :
Na2CO3 (aq) + Ca(OH)2 (aq) CaCO3(s) + NaOH (aq) (belum setara).
Hasil reaksi yang terbentuk adalah ....
A.0,02 mol NaOH
B.0,02 mol CaCO3
C.0,01 mol NaOH
D.0,001 mol CaCO3
E.0,002 mol NaOH

21.   Suatu senyawa karbon dengan rumus molekulnya C3H8O, tidak bereaksi dengan logam Na tetapi bereaksi dengan HI menghasilkan senyawa RI dan ROH. Senyawa tersebut mempunyai gugus fungsi ........
A.- O -
B.- OH
C.
D.
E.

22.   Diantara senyawa berikut, yang menghasilkan aldehid jika dioksidasi adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

23.   Jenis koloid yang zat terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas adalah
A.gel
B.sol
C.busa
D.emulsi
E.aerosol cair

24.   Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan cara:
1. hidrolisis
2. peptisasi
3. reaksi redoks
4. Penggilingan penggerusan
Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah nomor ........
A.1 dan 2
B.1 dan 3
C.1 dan 4
D.2 dan 3
E.2 dan 4

25.   Kesadahan tetap pada air disebabkan adanya garam ........
A.CaSO4
B.BaSO4
C.BaCl2
D.Ca(HCO3)2
E.Mg(HCO3)2

26.   Pupuk TSP adalah pupuk buatan yang mengandung senyawa ........
A.K3PO4
B.Ca3(PO4)2
C.Mg3(PO4)2
D.(NH4)3PO4
E.Ca(H2PO4)2

27.   Setelah 6 tahap memancarkan sinar dan 7 tahap memancarkan sinar isotop radioaktif 234Th90 akhirnya menghasilkan isotop stabil ........
A.
B.
C.
D.
E.

28.   Zat radioaktif yang digunakan untuk mendiagnosa fungsi kelenjar gondok adalah ........
A.P-32
B.Na-24
C.Co-60
D.I-131
E.Cs-137

29.   Sebanyak 46 gram gliserol (Mr = 92) dicampur dengan 27 gram air (M, =18). Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 30 mmHg, tekanan uap larutan adalah ........
A.7,5 mmHg
B.22,5 mmHg
C.30 mmHg
D.32,5 mmHg
E.37,5 mmHg

30.   Larutan 0,5 molal suatu larutan elektrolit biner membeku pada suhu -1,55C. Jika harga Kr = 1,86C/m, derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut adalah ........
A.0,33
B.0,42
C.0,66
D.0,83
E.0,99

31.   Dalam 100 ml larutan terdapat 6,84 gram zat X yang non elektrolit. Pada temperatur 27C tekanan osmotik larutan 4,92 atm. Massa molekul relatif (Mr) zat non elektrolit tersebut adalah .... (R =0,082 L atm mol-1 K-1)
A.30
B.32
C.34
D.106
E.342

32.   Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah ........
A.25 ml HCN 0,1 M + 25 ml NaOH 0,1 M
B.25 ml HCN 0,1 M + 25 ml NaOH 0,2 M
C.25 ml NH4OH 0,1 M + 25 ml HCL 0,2 M
D.25 ml NH4OH 0,1 M + 25 ml HCL 0,1 M
E.25 ml CH3COOH 0,4 M + 25 ml NaOH 0,2 M

33.   Garam berikut ini yang larutannya dalam air bersifat basa adalah ........
A.KCN
B.K2SO4
C.NH4CN
D.NH4CL
E.(NH4)2SO4

34.   Dalam 500 ml air dapat larut 4,5 x 10-9 mol AgI. Hasil kali kelarutan AgI adalah .......
A.5 x 10-9
B.8,1 x 10-9
C.1 x 10-9
D.4,5 x 10-9
E.9 x 10-9

35.   Dalam 1000 ml larutan terdapat campuran garam-garam Ba(NO3)2, Sr(NO3)2, dan Pb(NO3)2 yang masing-masing konsentrasinya 0,01 M. Ditambahkan 81 miligram Na2CrO4 (Mr : Na2CrO4 = 162). Pada suhu 25C garam yang mengendap adalah ........ (KSP: BaCrO4 = 2 x 10-10, SrCrO4 = 3,6 x 10-5, PbCrO4 =1,8 x 10-14)
A.SrCrO4
B.BaCrO4
C.PbCrO4
D.SrCrO4 dan BaCrO4
E.BaCrO4 dan PbCrO4

36.   Jika KMnO4 direaksikan dengan H2C2O4 dalam suasana asam, maka sebagian hasil reaksinya: MnSO4 dan CO2. Dalam reaksi ini 1 mol H 2C2O4 akan melepaskan elektron sebanyak
A.2
B.3
C.4
D.5
E.6

37.   Diketahui potensial reduksi standar untuk:
Fe3+ / Fe2+ = + 0,77 volt;   Zn 2+ / Zn = -0,76 volt
Br2 / Br = +1,07 volt;   Cu2+/ Cu = + 0,34 volt
I / I- = + 0,54 volt;
Reaksi berikut yang mempunyai potensial terkecil adalah ........
A.2 Fe2+ (aq) + Br2 (aq) 2 Fe3+ (aq) + 2 Bi (aq)
B.2 Fe3 (aq) + 2 Br (aq) 2 Fe2+ (aq) + Br2 (l )
C.2 Fe3+ (aq) + 2I-(aq) 2 Fe2+ (aq) + I2 (s)
D.Br2 (aq) + 2I (aq) 2Br (aq) + I2 (s)
E.Zn (s) + Cu2+ (aq) Cu (s) + Zn2+ (aq)

38.   Arus listrik 10 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 965 detik. Massa perak yang dihasilkan pada katoda adalah ........ (Ar : Ag =108,1 F = 96500 C/mol)
A.2,7 gram
B.5,4 gram
C.10,8 gram
D.27 gram
E.54 gram

39.   Konfigurasi elektron yang benar untuk unsur O dengan nomor atom 33 adalah
A.
B.
C.
D.
E.

40.   Konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 29 adalah:
1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 3d10 4s1
Unsur X dalam sistem periodik terletak pada ........
A.golongan IA periode 3
B.golongan IB periode 4
C.golongan VIIA periode 4
D.golongan VIIIB periode 4
E.golongan IB periode 7

41.   Dari grafik titik didih beberapa senyawa berikut ini, kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen adalah ........
A.H2O, H2S, H2TC
B.HF, HCL, HBr
C.NH3, PH3, AsH3
D.CH4, NH3, PH3
E.H2O, HF, NH3

42.   Unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini disebabkan ........
A.energi ionisasi gas mulia rendah
B.keelektronegatifan gas mulia sangat besar
C.gaya tarik antar molekul gas mulia lemah elektron
D.jumlah elektron yang dimiliki gas mulia selalu genap
E.subkulit s maupun p pada kulit paling luar terisi penuh

43.   Diketahui beberapa sifat unsur:
1. pada umumnya senyawanya berwarna
2. sebagai unsur bebas bersifat racun senyawa
3. sukar bereaksi dengan unsur lain
4. sangat reaktif, sehingga terdapat di alam sebagai senyawa
5. dengan basa kuat memberikan reaksi autoredoks
Yang merupakan sifat unsur halogen adalah ....
A.1-2-3
B.1-3-5
C.2-3-4
D.2-4-5
E.3-4-5

44.   Bilangan oksidasi Br tertinggi terdapat pada senyawa ........
A.Fe(BrO2)3
B.Ca(BrO)2
C.HBrO4
D.AIBr3
E.PbBr4

45.   Urutan yang benar dari basa unsur alkali yang makin kuat adalah ........
A.NaOH - KOH - RbOH - CsOH
B.KOH - NaOH - CsOH - RbOH
C.RbOH - CsOH - KOH - NaOH
D.CsOH - KOH - RbOH - NaOH
E.KOH - CsOH - NaOH - RbOH

46.   Logam magnesium dapat dibuat melalui reaksi ........
A.reduksi MgCl2 dengan TiCl2
B.reduksi MgO dengan karbon
C.Pemanasan MgCO3 sampai suhu 400 C
D.elektrolisis lelehan MgCl2
E.elektrolisis larutan MgSO4

47.   Unsur-unsur periode ketiga yang bersifat pereduksi paling kuat adalah ........
A.Na
B.Cl
C.Mg
D.Al
E.Si

48.   Pada umumnya unsur transisi bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan ........
A.semua unsur transisi bersifat logam
B.elektron pada unsur transisi bebas bergerak
C.semua subkulit d terisi penuh elektron yang berpasangan
D.adanya elektron-elektron tak berpasangan pada subkulit d
E.adanya perpindahan elektron dari subkulit d ke subkulit s

49.   Nama yang benar dari senyawa kompleks [Co(NH3)4Cl2]Cl adalah ........
A.tetra amin trikloro kobalt (III)
B.tetra amin trikloro kobaltat (III)
C.tetra amin dikloro kobalt (III) klorida
D.dikloro tetra amin kobalt (III) klorida
E.tetra amin dikloro kobaltat (III) klorida

50.   Urutan yang benar pada proses pengolahan tembaga dari bijih tembaga adalah ........
A.reduksi - pemekatan - pemanggangan - elektrolisis
B.pemekatan - pemanggangan - reduksi - elektrolisis
C.elektrolisis - reduksi - pemekatan - pemanggangan
D.pemanggangan - elektrolisis - reduksi - pemekatan
E.pemekatan - elektrolisis - pemanggangan - reduksi

51.   Pasangan senyawa berikut ini yang keduanya merupakan isomer fungsi adalah ........
A.propanol dan propanal
B.dietil eter dan etanadiol
C.butanon dan 2-metil propanal
D.asam asetat dan metil etanoat
E.dimetil keton dan dimetil eter

52.   Jika senyawa
direaksikan dengan HCL maka akan dihasilkan ........
A.2,3 - dimetil - 2 - klorobutana
B.2-kloro-2,3 - dimetilbutana
C.2,3 - dimetil -1- Monobutana
D.2,3 - dimetil - 2 - Monobutena
E.2 - kloro - 2,3 - dimetil butena

53.   Senyawa haloalkana berikut ini yang dapat digunakan untuk lapisan anti lengket pada alat rumah tangga adalah ........
A.freon
B.teflon
C.kloroform
D.karbon tetra klorida
E.dikloro difenil trikloro etana

54.   Turunan benzena berikut ini yang disebut orto nitro toluena adalah .......
A.
B.
C.
D.
E.

55.   Polimer yang dibentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi adalah ........
A.PVC
B.karet
C.teflon
D.selulosa
E.polietena

56.   Di antara karbohidrat berikut ini yang tidak mengalami hidrolisis adalah
A.galaktosa
B.selulosa
C.laktosa
D.maltosa
E.sukrosa

57.   Uji coba terhadap bahan makanan dengan pereaksi biuret dan xantoproteat memberikan data sebagai berikut :

Bahan makanan yang mengandung ikatan peptida adalah ........
A.K dan L
B.L dan M
C.L dan N
D.M dan O
E.N dan O

58.   Jumlah isomer dari senyawa C5H8 adalah ....
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

59.   Metil etanoat jika dihidrolisis menghasilkan ........
A.asam metanoat dan metanol
B.asam metanoat dan etanol
C.asam asetat dan propanol
D.asam asetat dan metanol
E.asam asetat dan etanol

60.   Jumlah isomer dari senyawa C5H8 adalah ........
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5Homecopyright © www.smansarbg.com Th. 2007. Email : info@smansarbg.com