Jumlah Soal:50 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Fisika/Tahun 1990)

1.   Dimensi energi potensial adalah ........
A.M L T-1
B.M L T-2
C.M L-1 T-2
D.M L2 T-1
E.M L-2 T-1

2.   Dua buah benda masing-masing massanya m, dan m, jatuh bebas dari ketinggian yang sama pada tempat yang sama. Jika m, = 2 m2, maka percepatan benda pertama adalah ......
A.2 x percepatan benda kedua
B.x percepatan benda kedua
C.sama dengan percepatan benda kedua.
D.4 x percepatan benda kedua
E.4 x percepatan benda kedua

3.   Benda seberat 10 N berada pada bidang miring yang licin, dengan sudut kemiringan 30. Bila  benda meluncur sejauh 1 m, maka  usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah
A.10 sin 30 Joule
B.10 cos 30 Joule
C.10 sin 60 Joule
D.10 tg 30 Joule
E.10 tg 60 Joule

4.   Sepotong kapur yang massanya 20 gram jatuh bebas dari ketinggian 10 m di atas tanah. Jika gesekan antara kapur dengan udara diabaikan (g = 10 ms-2), maka kecepatan kapur pada saat sampai di tanah adalah .....
A.5 ms-1
B.5 ms-1
C.10 ms-1
D.10 ms-1
E.20 ms-1

5.   Apabila tiap skala pada gambar di bawah ini = 1newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah ........
A.4 N
B.6 N
C.8 N
D.10 N
E.24 N

6.   Pada gambar di bawah ini pasangan gaya aksi dan reaksi adalah ......
A.T2 dan T3
B.T2 dan T1
C.T1 dan W
D.T1 dan T3
E.T2 dan W

7.   
Apabila mA = mB , VA = 2 ms-1 ; VB = 2 ms-1, dan lantai dianggap licin. Berapakah kecepatan A dan B setelah terjadi sentral lenting sempurna ..........
A.2 ms-1 ke kiri ; 2 ms-1 ke kanan
B.2 ms-1 ke kanan ; 2 ms-1 ke kanan
C.0,8 ms-1 ke kanan ; 2 ms-1 ke kanan
D.0 ms-1 ; 0 ms-1
E.8 ms-1 ke kiri ; 0,8 ms-1 ke kanan

8.   Sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 500 meter dengan kecepatan 100 ms-2 dan arah mendatar. Apabila g = 10 ms-2 dimanakah peluru menyentuh tanah hitung dari kaki menara ?
A.1000 m.
B.900 m.
C.800 m
D.600 m
E.500 m

9.   Sebuah sepeda motor membelok pada tikungan berbentuk busur lingkaran dengan jari-jari 10 m. Jika koefisien gesek antara roda dan jalan 0,25 dan g = 10 ms-2 , maka kecepatan motor terbesar yang diizinkan adalah ......
A.5 ms-1
B.2,5 ms-1
C.2,0 ms-1
D.1,5 ms-1
E.12 ms-1

10.   Sebuah batang homogen panjang 5 m pada masing-masing ujungnya bekerja gaya sebesar 10 N membentuk sudut 30 terhadap batang Besar momen kopel gaya tersebut adalah ......
A.15 Nm sesuai arah jarum jam
B.20 Nm sesuai arah jarum jam
C.25 Nm sesuai arah jarum jam
D.25 Nm sesuai arah jarum jam
E.50 Nm sesuai arah jarum jam

11.   Sebuah bus yang massanya 1,5 ton mogok di atas jembatan AB. AB = 30 m, AC = 10 m., g = 10 ms ?2 dan massa jembatan di abaikan, maka besar gaya normal di A dan B adalah .....
A.NA = NB = 500 N
B.NA = 10000 N ; NB = 5000 N
C.NA = 7500 N ; NB = 7500 N
D.NA = 5000 N ; NB = 10000 N
E.NA = 1000 N ; NB = 500 N

12.   Koordinat titik berat bidang pada gambar di samping adalah .....
A.(1 ; 3)
B.(1 ; 5)
C.(3 ; 1)
D.(5 ; 0)
E.(5 ; 0)

13.   Koordinat titik berat bangun seperti gambar di bawah ini adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

14.   Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm (massa jenis = 13,6 gr cm 3). Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm, berarti massa jenis zat cair itu adalah .......
A.800 kg m3
B.1030 kg m3
C.1088 kg m3
D.1300 kg m3
E.1360 kg m3

15.   Satu kilogram es suhunya -2 C. Bila titik lebur es = 00C, kalor jenis es 0,5 kalori g-1 C - 1; kalor jenis air = 1 kal g -1 dan 1 kalori = 4,2 Joule maka kalor yang diperlukan untuk meleburkan seluruh es tersebut adalah ....
A.2,858.105joule
B.3,15.105joule
C.3,402.105joule
D.3,696.105joule
E.3, 78.105joule

16.   Air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti pada gambar. Bila diketahui luas penampang di A dua kali penampang di B, maka VA/VB sama dengan .......
A.
B.
C.1
D.2
E.4

17.   Grafik di bawah ini menunjukkan hasil percobaan dengan sebuah lensa cembung. Berdasarkan grafik tersebut dapat ditentukan jarak fokus lensa yakni .....
A.25 cm
B.8 cm
C.4 cm
D.0,25 cm
E.0,125 cm

18.   Cahaya polikhromatik melewati dua filter Sian (S) dan Biru (B). Cahaya yang diteruskan adalah ......
A.hijau
B.biru
C.kuning
D.merah
E.magenta

19.   Pada percobaan Young, dua celah berjarak 1 mm diletakkan pada jarak 1 meter dari sebuah layar. Bila jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama kesebelas adalah 4 mm, maka panjang gelombang cahaya yang menyinari adalah ........
A.100 A°
B.2000 A°
C.3500 A°
D.4000 A°
E.5000 A°

20.   Sifat dan kedudukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif sebuah teropong bintang adalah .......
A.nyata, terbalik dan tepat di fokus lensa obyektif
B.nyata, tegak dan tepat di fokus di lensa obyektif
C.nyata, tegak dan tepat di fokus lensa obyektif
D.maya, terbalik dan tepat di fokus lensa okuler
E.maya. terbalik dan tepat di fokus lensa obyektif

21.   Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikel gas di dalamnya V. Jika suhu gas itu dinaikkan menjadi 21 maka kecepatan partikel gas tersebut menjadi .....
A.v 2
B. v
C.2 v
D.4 v
E.

22.   Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir panas 487 C dan reservoir dingin 107 C. Jika mesin tersebut menyerap kalor 800 joule dari reservoir panas, maka jumlah kalor yang dibuang dari mesin adalah .......
A.200 Joule
B.300 Joule
C.800 Joule
D.1200 Joule
E.400 Joule

23.   Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Arus yang melewati lampu (L) 12 watt, 12 volt adalah ........
A.0,02 ampere
B.0,5 ampere
C.1,0 ampere
D.1,2 ampere
E.1,5 ampere

24.   
Kelima alat di atas dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Dari kelima alat listrik tersebut yang mempunyai hambatan terbesar adalah .......
A.Radio
B.Kipas Angin
C.TV
D.Setrika
E.Refrigerator

25.   Bila berat benda di permukaan bumi = W newton, maka berat benda itu di luar bumi yang jauhnya 3 R dari pusat bumi adalah ........ (R = jari-jari bumi ).
A.W newton
B. W newton
C. W newton
D.1/8 W newton
E.1/9 W newton

26.   Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor keping sejajar ialah
A.banyaknya muatan dan beda potensial antar keping
B.jarak antar keping dan zat dielektrik,
C.luas keping, dan beda potensial antar keping
D.jarak antar keping dan beda potensial antar keping
E.banyaknya muatan dan luas keping

27.   Empat buah kapasitor masing-masing kapasitasnya = C, dirangkai seperti gambar di bawah ini. Rangkaian yang memiliki kapasitas 0,6 C adalah .....
A.
B.
C.
D.
E.

28.   Himpunan alat listrik bawah ini yang menghasilkan arus DC adalah .......
A.aki, turbin, alternator
B.turbin, baterai, elemen Leclanche
C.aki, baterai, elemen Volta
D.baterai, turbin, alternator
E.elemen Daniel, generator, turbin.

29.   Perhatikan rangkaian di bawah ini !

Kuat arus pada hambatan 5 Ohm adalah ......
A.0,5 A dari Q ke P
B.0,67 A dari Q ke P
C.0,87 A dari Q ke P
D.1,75 A dari P ke Q
E.1,75 A dari Q ke P

30.   Arah medan magnet induksi di titik P yang terletak pada sumbu lingkaran kawat (f) searah dengan ......
A.sumbu x positif
B.sumbu x negatif
C.sumbu y negatif
D.sumbu y positif
E.sumbu z positif

31.   Elektron bergerak sejajar sumbu Y, dalam medan magnet B. Apabila B searah sumbu Z+ (lihat gambar), elektron akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya .......
A.searah sumbu x +
B.searah sumbu y +
C.searah sumbu z +
D.searah sumbu x -
E.searah sumbu y -

32.   Pada rangkaian di bawah ini, pembacaan amperemeter A adalah 0,2 A dan pembacaan volt meter V adalah 10 V. Kalau kumparan dilepaskan dari rangkaian kemudian hambatannya diukur dengan ohm meter hasilnya adalah 30 ohm. Dari semua daftar tersebut tentukanlah reaktansi induktif kumparan !
A.20 ohm
B.30 ohm
C.40 ohm
D.50 ohm
E.80 ohm

33.   Suatu penyearah hanya terdiri dari satu dioda. Grafik V terhadap t pada bagian output adalah .....
A.
B.
C.
D.
E.

34.   Perhatikan rangkaian Common emiter pada gambar. Supaya transistor dapat berfungsi, keadaan arus ic dengan ib dengan ib serta VEC dengan dengan VEB adalah .....
A.ic > VEC > VEB
B.ic<; VEC > VEB
C.ic <; VEC <; VEB
D.ic > VEC <; VEB
E.ic =; VEC =; VEB

35.   Sebuah plat baja dengan panjang 2 m dan lebar 0,5 m, suhunya 227 C.Bila tetapan Boltzman = 5,67.10-8 W.m-2 K-4 dan plat baja dianggap benda hitam sempurna, maka energi total yang dipancarkan setiap detik ......
A.3345,57 joule
B.3345,75 joule
C.3543,75 joule
D.4533,75 joule
E.7087,5 joule

36.   Salah satu postulat Einstein dalam teori reaktivitas adalah .......
A.Hukum-hukum Newton tetap berlaku untuk benda yang mempunyai kecepatan mendekati kecepatan cahaya
B.Kecepatan benda dapat lebih besar dari kecepatan cahaya
C.Kecepatan benda besarnya mutlak tidak tergantung pada pengamatnya
D.Kecepatan cahaya besarnya mutlak tidak tergantung pada pengamatnya
E.Kecepatan benda menentukan besarnya massa

37.   Cahaya dengan panjang gelombang 500 nm meradiasi permukaan logam yang fungsi kerjanya 1,96.10-10 joule . Energi kinetik maksimum foto elektron adalah ......
( c = 3 x 108ms-1 ; h = 6,8 x 10-34 Js ).
A.2 x 10-19 J
B.4 x 10-19 J
C.5 x 10-19 J
D.6 x 10-19 J
E.9 x 10-19 J

38.   Di dalam atom hidrogen terjadi perpindahan elektron dari lintasan n = 3 ke lintasan n = 1, maka spektrum yang dipancarkan adalah spektrum darat ......
A.Lyman
B.Balmer
C.Paschen
D.Bracket
E.Pfund

39.   Elektron atom hidrogen berpindahan dari lintasan n = 2 ke n = 1. Apabila konstanta Rydberg = 1,097.107 m-1, maka panjang gelombang foton yang diradiasikan oleh atom tersebut adalah .......
A.1097 Angstrom
B.1215 Angstrom
C.2115 Angstrom
D.6541 Angstrom
E.8227 Angstrom

40.   Perhatikan gambar berikut !

X = menyatakan arah medan magnet tegak lurus bidang, bidang kertas menjauhi pembaca. Sinar-sinar radioaktif yang dipancarkan tersebut adalah ......
A.(1) sinar (2) sinar (3) sinar
B.(1) sinar (2) sinar (3) sinar
C.(1) sinar (2) sinar (3) sinar
D.(1) sinar (2) sinar (3) sinar
E.(1) sinar (2) sinar (3) sinar

41.   Massa inti karbon 6C12 adalah 12 sma. Jika setiap proton dan neutron massanya 1,0078 sma dan 1,0086 sma, dan 1 sma setara dengan 931 MeV, maka besarnya energi ikat inti 6C12 adalah ......
A.61,3 MeV
B.84, 9 MeV
C.91,6 MeV
D.93,1 MeV
E.102,6 MeV

42.   Dari penimbangan thorium 234 ternyata massanya 12,8 mg. Jika 48 hari kemudian penimbangannya menghasilkan massa thorium 3,2 mg.
maka waktu paruhnya (T) adalah .....
A.6 hari
B.12 hari
C.24 hari
D.48 hari
E.96 hari

43.   Dalam reaksi inti atom tidak berlaku .....
A.hukum kekekalan energi
B.hukum kekekalan massa atom
C.hukum kekekalan momentum
D.hukum kekekalan nomor atom
E.hukum kekekalan energi kinetik

44.   Komponen reaktor atom yang memperlambat neutron agar lebih mudah ditangkap inti adalah .....
A.batang pengendali
B.shelding
C.perisai
D.bahan bakar
E.moderator

45.   Perbedaan pengisian elektron pada pita konduksi antara bahan konduktor dan semi konduktor adalah .......
A.(Konduktor) = terisi penuh (Semikonduktor) = terisi sebagian
B.(Konduktor) = terisi penuh (Semikonduktor) = kosong
C.(Konduktor) = terisi sebagian (Semikonduktor) = terisi penuh
D.(Konduktor) = terisi sebagian (Semikonduktor) = terisi sebagian
E.(Konduktor) = kosong (Semikonduktor) = terisi sebagian

46.   Kawat AB panjang 40 cm digerakkan dalam medan magnet homogen B = 10-2 tesla dengan kecepatan 20 ms -1. Bila hambatan seluruh rangkaian AB = 5 ohm, maka besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat AB adalah .......
A.2,4 . 10-5 N arah ke kiri
B.6,4 . 10-5 N arah ke kanan
C.6,4 . 10-5 N arah ke kiri
D.3,2 . 10-4 N arah ke kanan
E.3,2 . 10-4 N arah ke kiri

47.   Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal, setelah 2 detik benda sampai di tanah (g = 10 ms-2).Tinggi menara tersebut adalah .....
A.40 m
B.25 m
C.20 m
D.15 m
E.10 m

48.   Pada gambar di bawah ini, Z adalah titik berat batang AB. Jika sistem dalam keadaan seimbang maka massa batang AB adalah ....
A.5 kg
B.10 kg
C.15 kg
D.20 kg
E.30 kg

49.   Perhatikan reaksi fusi
Diketahui massa inti massa inti massa inti
Bila 1 sma setara dengan energi sebesar 931 MeV maka jumlah energi yang dilepaskan pada reaksi fusi tersebut adalah ....
A.12,7547 MeV
B.16,8442 MeV
C.17,5028 MeV
D.18,0855 MeV
E.19,8544 MeV

50.   Sebuah pesawat ruang angkasa yang mengitari bumi sambil memancarkan sinyal diamati dari bumi. Kecepatan pesawat 0,6 c. Temyata sinyal memiliki periode 24 menit. Jika c adalah laju cahaya di udara maka perioda sinyal yang sebenarnya adalah ....
A.40 menit
B.30 menit
C.24 menit
D.19,2 menit
E.14,4 menitHomecopyright © www.smansarbg.com Th. 2007. Email : info@smansarbg.com