Jumlah Soal:80 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Biologi/Tahun 1992)

1.   Karbohidrat merupakan senyawa penyusun protoplasma yang berfungsi sebagai ........
A.sumber energi dan bahan pembentuk senyawa organik lain
B.sumber energi cadangan pembentuk membran sel
C.bahan pembentuk.dinding vacuola
D.bahan pembentuk asam deoksiribonukleat
E.sumber energi dan pelarut vitamin A, D, E, K

2.   Seorang ahli tentang insekta meneliti ciri-ciri insekta. Dari 1000 ekor insekta, kebanyakan insekta itu tidak punya sayap, tidak mengalami metamorfosis, mulut menggigit, maka ahli tersebut memutuskan insekta?insekta tersebut kebanyakan masuk golongan .........
A.Archyptera
B.Neoroptera
C.Hemiptera
D.Apterygota
E.Coleoptera

3.   Fungsi mitokondria adalah ......
A.tempat sintesis protein
B.penghasil enzim-enzim
C.rangka untuk memperkuat sel
D.penghubung selaput plasma dengan inti
E.tempat berlangsungnya respirasi

4.   Organ jantung tersusun atas jaringan yang bernomor :
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

5.   Berikut ini adalah organ-organ pencernakan pada burung :
1. rongga mulut             4. lambung kelenjar   7. usus dua belas jari
2. tembolok                  5. kloaka                   8. usus besar
3. lambung pengunyah   6. kerongkongan
Urutan sistem pencernaan yang benar ialah .......
A.1 - 2 - 5 - 7 - 6 - 4 - 3 - 8
B.1 - 6 - 4 - 2 - 8 - 3 - 7 - 5
C.1 - 2 - 4 - 3 - 8 - 7 - 6 - 5
D.1 - 6 - 2 - 4 - 3 - 7 - 8-5
E.1 - 5 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8

6.   Beberapa pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel :
1. Terjadi pada sel tubuh      
2. Terjadi pada proses gametogenesis  
3. Sifat sel anak sama dengan sifat sel induk
4. Sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induk
5. Pembelahan sel berlangsung satu kali
6. Pembelahan sel berlangsung dua kali
Yang merupakan ciri khas mitosis adalah .......
A.1 - 2 - 3
B.2 - 3 - 4
C.3 - 4 - 5
D.1 - 3 - 5
E.4 - 5 - 6

7.   Yang dimaksud konjugasi adalah peleburan 2 individu yang ........
A.ukuran selnya sama besar
B.belum jelas organ reproduksinya
C.sudah jelas jenis kelaminnya
D.ukuran selnya tidak sama besar
E.belum dapat dibedakan jenis kelaminnya

8.   Tujuan pemberian nama suatu organisme secara binomial nomenklatur adalah untuk .......
A.menyeragamkan nama seluruh jenis makhluk hidup
B.memudahkan penamaan suatu jenis makhluk hidup
C.menyeragamkan jumlah kata nama suatu jenis makhluk hidup
D.menentukan kesamaan pengertian terhadap suatu jenis makhluk hidup
E.memudahkan penulisan nama suatu jenis makhluk hidup

9.   Perhatikan grafik di bawah ini x = exploitasi y = cadangan sumber daya alam Bila penggunaan sumber daya alam yang tak terbaharukan diekploitasi secara tak terkendali, akibat yang mungkin terjadi ditunjukkan oleh grafik ......
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

10.   
Berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelas reptilia ialah ......
A.K
B.L
C.M
D.N
E.D

11.   Menurut Darwin, kemampuan individu bertahan hidup karena .........
A.ukurannya kuat
B.tubuhnya kuat
C.cepat bereproduksi
D.dapat beradaptasi
E.melakukan migrasi

12.   Manfaat sistem tumpang sari terhadap pengelolaan lahan pertanian adalah ......
A.menambah unsur-unsur organik dalam tanah
B.menjaga keseimbangan unsur hara di dalam tanah
C.menganekaragamkan jenis makanan
D.mempertahankan jenis tumbuhan utama
E.meningkatkan produktivitas lahan pertanian

13.   Pada saat ini kota-kota menghadapi masalah yang sama, khususnya tentang kepadatan kendaraan yang berakibat udara di perkotaan tidak nyaman lagi. Alternatif penanggulangan yang paling tepat untuk itu adalah .......
A.pembatasan pemilihan kendaraan
B.memperbanyak pembuatan jalan layang
C.gerakan penghijauan
D.menggalakkan reboisasi
E.pembuatan jalan bawah tanah

14.   Grafik hubungan antara pemanfaatan kemajuan teknologi kedokteran yang canggih dengan laju mortalitas adalah ........
Keterangan :
sumbu x = laju mortalitas
sumbu y = teknologi kedokteran canggih
A.
B.
C.
D.
E.

15.   Makanan yang disimpan didalam almari es tidak membusuk karena ....
A.bakteri pembusuk hilang
B.bakteri pembusuk mati
C.bakteri mengalami plamolisis
D.bakteri pembusuk tidak aktif
E.makanan menjadi sukar dicernakan

16.   Perubahan sifat protoplasma Amoeba dan fase gel ke fase sol sangat menguntungkan, karena bermanfaat untuk .......
A.persiapan membelah diri
B.memperoleh oksigen dan lingkungan
C.menyesuaikan diri dengan lingkungan
D.melindungi diri dari kekeringan
E.membentuk kaki semu

17.            Tabel ciri-ciri epidermis berbagai organ pada tumbuhan.

Berdasarkan tabel di atas, manakah yang merupakan ciri-ciri jaringan epidermis daun ?
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

18.   Fungsi akar pada tanaman adalah .........
A.untuk mengangkut air dan garam-garam dari akar ke daun
B.menyerap air dan zat hara yang terlarut di dalamnya
C.menyimpan cadangan makanan dan mengangkut hasil asimilasi
D.mengangkut hasil fotosintesis dan mengalirkan ke seluruh tubuh
E.mengalirkan air dan garam-garam tanah ke seluruh tubuh

19.   Jenis penyakit pada ayam yang disebabkan oleh virus adalah ........
A.CVPD
B.Mozaik
C.Rabies
D.Tungro
E.Tetelo/NCD

20.   Bakteri yang menghasilkan antibiotik ialah ........
A.Streptomyces - Penisillium notatum
B.Bacillus subtilis - Streptomyces grisseus
C.Penicillium notaturo - Penicillium chrysogenum
D.Azotobacter chroococcum - Clostridium sp
E.Staphylocbccus sp - Pseudomonas sp

21.   Perhatikan tabel berikut :

Berdasarkan tabel di atas, jenis jamur A, B dan C berturut-turut termasuk ........
A.Myxomycetes - Ascomycetes - Basidiomycetes
B.Phycomycetes - Ascomycetes - Basidiomycetes
C.Ascomycetes - Deuteromycetes - Basidiomycetes
D.Basidiomycetes - Myxomycetes - Deuteromycetes
E.Dauteromycetes - Ascomycetes - Basidiomycetes

22.   Di bawah ini ada beberapa species alga :
1. Chlorella
2. Eucheuma
3. Gracilaris
4. Gelidium
5. Navicula
6. Spirogyra
Manakah yang bermanfaat pada industri makanan ?
A.1,2,5,6
B.1,2,4,5
C.1,2,3,4
D.1,3,4,6
E.1,5,6,3

23.   Cyanophyceae dikatakan sebagai vegetasi perintis, sebab mampu hidup ........
A.pada dasar lautan
B.pada tempat batu-batuan
C.tanpa menggunakan O2 bebas
D.dari zat anorganik saja
E.pada organisme lain

24.   Beberapa ciri hewan protozoa, antara lain .........
1. tubuhnya mempunyai rambut getar
2. alat untuk bergerak bulu cambuk
3. mempunyai dua buah inti
4. berkembang biak secara membelah dan konyugasi
5. mempunyai bintik mata
Manakah yang merupakan ciri-ciri hewan Ciliata ?
A.1, 3, 5
B.1, 2, 4
C.1, 3, 4
D.2, 3, 4
E.2, 3, 5

25.   Rhizopoda yang bermanfaat bagi kita adalah ..........
A.Entamoeba - ginggivalis - Entamoeba coli - Entamoeba
B.Entamoeba ginggivalis - Entamoeba coli - Foraminifera
C.Entamoeba coli - Foraminifera - Radiolaria
D.Entamoeba coli - Entamoeba histolytica - Radiolaria
E.Foraminifera - Entamoeba - histolytica - Radiolaria

26.   Perhatikan gambar Protozoa di bawah ini :

Yang parasit di dalam tubuh manusia ialah ........
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

27.   Perhatikan gambar tentang perkecambahan biji di bawah ini.

Gambar manakah yang memenuhi syarat pertumbuhan ........
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

28.   Jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman adalah .......
A.rhizokalin
B.florigen
C.auksin
D.anthokalin
E.filokalin

29.   Bagian pada gambar penampang membujur alat reproduksi Angiospermae yang bersatu dengan sel telur sehingga membentuk zigot adalah .......
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

30.   Pernyataan berikut ini adalah ciri-ciri bagian tumbuhan yang disebabkan ........
1. Masa jenis kurang dari satu         3. Memiliki lapisan kulit mesokarp
2. Memiliki lapisan kulit eksokarp   4. Memiliki lapisan kulit endokarp
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, tumbuhan tersebut pemencarannya secara ........
A.hidrokori
B.zodiokori
C.anemokori
D.mamokori
E.antropokori

31.   Gerakan ujung batang yang ditunjukkan pada gambar 1 dan 2 adalah .....
A.fototaksis, haptotropi
B.fotonasti, tigmotropi
C.fotataksis, kemotaksis
D.fototropi, tigmotropi
E.heliotropi, fototaksis

32.   Urutan osifikasi yang benar adalah .......
A.osteoblas - osteosit - mineralisasi P dan Ca - pengisian matriks
B.osteoblas - osteosit - pengisian matriks - mineralisasi P dan Ca
C.osteosit - osteoblas - pengisian P dan Ca - mineralisasi P dan Ca
D.osteosit - osteoblas - mineralisasi P dan Ca - pengisian matriks
E.osteoblas - pengisian matriks - osteosit - mineralisasi P dan Ca

33.   Sendi putar adalah bentuk sendi yang memungkinkan gerakan ........
A.bebas dan berporos tiga
B.rotasi dan berporos satu
C.maju mundur berporos dua
D.menggeser dan tak berporos
E.terbatas dan tak berporos

34.   Apabila otot terus menerus berkontraksi, akan terjadi kelelahan karena .......
A.penggunaan oksigen berlebihan
B.penimbunan CO2 dalam otot
C.penimbunan asam laktat
D.menurunnya suplai O2 ke otot
E.penimbunan asam piruvat

35.   Berdasarkan skema proses pembekuan darah di atas, yang berlabel x, y, z adalah ......
A.trombolastin, protrombin, ion kalsium
B.ion kalsium, antihemofili, protombin
C.protombin , tromboplastin, antihemofili
D.ion kalsium, protrombin, antihemofili
E.ion kalsium, antihemofili, trombloplastin

36.   Pada skema peredaran darah manusia di bawah ini bagian yang paling banyak CO2
dan O2 secara berurutan adalah .........
A.1 - 2
B.1 - 3
C.2 - 4
D.2 - 5
E.4 - 5

37.   Kelenjar ludah menghasilkan enzim ptialin yang berfungsi untuk memecah .......
A.amilum menjadi maltosa
B.sukrosa menjadi glukosa
C.sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa
D.laktosa menjadi glukosa dan galaktosa
E.pepton menjadi asam-asam amino

38.   Konstipasi merupakan gangguan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh peristaltik pada kolon .......
A.cepat, penyerapan air rendah
B.lambat, penyerapan air tinggi
C.cepat, penyerapan air tinggi
D.lambat, penyerapan air rendah
E.lambat, tak terjadi penyerapan air

39.   Proses masuknya O2 pada pernafasan dada disebabkan otot antar tulang rusuk ...
A.berkontraksi, tekanan udara rongga dada seimbang
B.berkontraksi, tekanan udara rongga dada tinggi
C.relaksasi, tekanan udara rongga dada rendah
D.relaksasi, tekanan udara rongga dada tinggi
E.berkontraksi, tekanan udara rongga dada rendah

40.   Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan O2 oleh Hb ke jaringan tubuh yang disebabkan ......
A.keracunan CO dan CN
B.alveolus kemasukan air
C.infeksi bakteri diplhococcus
D.polip dan amandel
E.peradangan pada bronkhus

41.   Perhatikan data pengamatan hasil uji urine pada kelompok percobaan di bawah ini :

Berdasarkan data di atas, maka .......
A.Amir menderita diabetes melitus
B.Ali menderita diabetes melitus dan albuminuria
C.Ahmad menderita albuminuria dan nefritis
D.Ahmad menderita diabetes milithus dan aibuminuria
E.Ali menderita albuminuria dan nefritis

42.   Urutan jalannya impuls pada gerak refleks adalah ........
A.reseptor - saraf sensorik - otak - saraf motorik - effektor
B.reseptor - saraf motorik - kovektor - saraf sensorik - effektor
C.reseptor - kovektor - saraf sensorik - saraf motorik - effektor
D.reseptor - saraf sensorik - kovektor - saraf motorik - effektor
E.reseptor - saraf sensorik - saraf motorik - kovektor - effektor

43.   Perhatikan gambar penampang mata manusia di bawah ini .......

Fungsi bagian mata yang berlabel X adalah ... .
A.meneruskan cahaya dari kornea ke lensa mata
B.memberi nutrisi kepada lensa mata
C.memfokuskan jatuhnya bayangan benda
D.mengatur jumlah cahaya yang diperlukan
E.memberi bentuk dan kekokohan bola mata

44.   Mangga besar-masam galur murni disilangkan dengan mangga kecil manis. Diketahui besar dominan terhadap kecil dan masam dominan terhadap manis. F1 disilangkan sesamanya menghasilkan buah sebanyak 320 biji. Buah yang memiliki sifat besar - manis galur murni sebanyak .....
A.20 biji
B.60 biji
C.80 biji
D.90 biji
E.180 biji

45.   Sapi jantan berbulu hitam kasar disilangkan dengan betina berbulu putih halus. Keturunan yang dihasilkan menunjukkan perbandingan 1/4 hitam halus, 1/4 putih halus, 1/4 putih kasar 1/4 hitam kasar. Manakah genotip kedua induknya ..........
A.HHKK dan hhkk
B.HhKk dan hhkk
C.HHkk dan Hhkk
D.HhKk dan HhKk
E.HHKk dan HHKk

46.   
Keterangan  : + = berbeda
                      - = sama

Dari data tersebut di atas yang menunjukkan perbedaan ADN dan ARN adalah .........
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

47.   Di bawah ini tahap-tahap dari sintesis protein.
1. ARN-d melekat pada ribosom
2. ARN-d keluar dari inti masuk sitoplasma
3. ARN-t yang membawa asam amino yang sesuai
4. ARN-d disintesis oleh ADN di dalam inti
5. Asam-asam amino akan berjajar dalam urutan yang sesuai
Urutan yang benar dari tahapan sintesis protein adalah ........
A.1 - 2 - 3 - 4 dan 5
B.2 - 3 - 4 - 1 dan 5
C.2 - 3 - 4 - 1 dan 5
D.4 - 2 - 1 - 3 dan 5
E.1 - 4 - 2 - 3 dan 5

48.   Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya variasi makhluk hidup menurut Darwin adalah .........
A.suhu, tanah, makanan
B.seleksi, hibridisasi, mutasi
C.hibridasi , rekombinasi, mutasi
D.rekombinasi, seleksi, domestikasi
E.variasi, seleksi, rekombinasi

49.   Berikut ini merupakan ciri-ciri fosil kuda yang merupakan petunjuk adanya evolusi organik .........
1. Tinggi tubuh kira-kira 1,0 m         4. Jari kaki depan nomor 2 dan 4 sudah tereduksi
2. Tinggi tubuh kira-kira 1,5 m         5. Hidup pada zaman Pliosin
3. Kaki depan berjari 3 (tiga) buah   6. Hidup pada zaman Miosin Yang merupakan ciri-ciri Meryhippus adalah ........
A.1, 3 dan 4
B.1, 3 dan 5
C.1, 3 dan 6
D.2, 4 dan 5
E.2, 4 dan 6

50.   Suatu habitat ekosistem darat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. curah hujan tinggi ± 225 cm per tahun  4. matahari bersinar sepanjang tahun
2. flora dan fauna heterogen                     5. tumbuhan khas liana
3. terdapat iklim mikro
Berdasarkan ciri-ciri habitat tersebut, bioma yang sesuai adalah ........
A.hutan gugur
B.hutan hujan tropik
C.taiga
D.tundra
E.padang rumput

51.   Jenis biota yang ditemukan hidup pada daerah yang berlabel x adalah .......
A.neuston dan bentos
B.bentos dan ferifiton
C.lumut dan neuston
D.bentos dan nekton
E.perifiton dan nekton

52.   Reboisasi di hutan payau, yang sesuai dengan habitatnya adalah .......
A.berdaun lebar dan berbatang tinggi
B.berdaun kecil dan nilai osmosis tinggi
C.berakar nafas dan nilai osmosis tinggi
D.berakar tunjang dan nilai esmosis rendah
E.berbuah besar dan akar sangat kuat

53.   Jika komponen ke III dimusnahkan maka komponen yang mengalami penurunan secara cepat adalah ......
A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

54.   Meningkatkan Chlorella sebagai salah satu usaha manusia untuk penganekaragaman sumber makanan baru dapat berakibat negatif, seperti ........
A.pemanfaatan energi matahari secara berlebihan
B.perubahan keseimbangan ekosistem
C.berkurangnya kandungan mineral
D.penanamannya memerlukan biaya besar
E.penggunaan energi matahari tidak efisien

55.   Di bawah,ini merupakan usaha-usaha pengawetan hutan, kecuali .........
A.penebangan secara selektif dengan teratur dan berencana
B.penebangan disertai langkah-langkah reboisasi
C.menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran hutan
D.izin penebangan hanya diberikan kepada yang benar-benar menyadari manfaat hutan
E.membuat saluran air yang sejajar dengan kemiringan tanah

56.   Memperbaiki keturunan ternak sapi dengan outcrossing yaitu perkawinan antara .......
A.ternak jantan dan betina yang mempunyai ras sama
B.ternak-ternak yang masih keluarga dekat
C.ternak betina setempat dengan pejantan dari luar negeri
D.dua varietas yang berdarah murni
E.ternak dalam satu ras tetapi dari kelompok yang berbeda

57.   Peranan dekomposer pada ekosistem adalah membantu .......
A.perombakan senyawa organik menjadi senyawa sederhana
B.membentuk senyawa organik dari senyawa anorganik
C.mernbusukkan senyawa organik menjadi senyawa organik lain
D.membongkar senyawa yang telah lapuk menjadi senyawa organik
E.melarutkan senyawa anorganik menjadi lebih sederhana

58.   Di bawah ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan etika lingkungan :
1. mencegah perusakan hutan
2. pengembangan lingkungan pemukiman
3. meningkatkan kualitas hidup
4. menindak para pelanggar yang menyebabkan rusaknya lingkungan
5. membuat sengkedan pada tanah yang miring
Yang merupakan tujuan diadakannya undang-undang lingkungan hidup ialah ...
A.1,3,5,8
B.2,3,4
C.1,4,5
D.2,3,5
E.1,3,4

59.   Cara yang paling tepat untuk mencegah bahaya radiasi internal adalah .......
A.memasang perisai radiasi
B.mengatur waktu penyinaran
C.mengatur jarak penyinaran
D.mengawasi penerimaan dosis para pekerja radiasi
E.mencegah masuknya sumber radiasi ke dalam tubuh

60.   Penggunaan radioisotop (I-135) dalam bidang biologi adalah untuk ........
A.mendiagnosis dan pengobatan penyakit
B.menentukan umur fosil manusia purba
C.pemberantasan hama dengan sistem jantan mandul
D.memperlambat pertunasan umbi-umbian
E.memberikan informasi tentang pembentukan hormon tiroksin

61.   Bagian dari porifera yang digunakan untuk mengeluarkan air dari rongga spongosoel adalah .......
A.oskulum
B.koanosit
C.spikula
D.pori-pori
E.osteosit

62.   Berikut ini adalah beberapa cacing yang parasit pada manusia :
1. Taenia solium              3. Ancylostoma duodenale    5. Taenia saginata
2. Ascaria lumbricoides   4. Oxyuris vermicularis          6. Wuchereria bancrofti
Cacing tersebut yang termasuk Nemathelminthes adalah ......
A.1, 2, 3
B.2, 4, 5
C.2, 4, 6
D.3, 4, 5
E.3, 5, 6

63.   Cangkok Lamellibrachiata mempunyai 3 (tiga) lapisan berturut-turut dari luar ke dalam adalah .......
A.prismatik, nakreas, periostrakum
B.prismatik, periostrakum, nakreas
C.periostrakum, prismatik, nakreas
D.periostrakum, nakreas, prismatik
E.nakreas, prismatik, periostrakum

64.   Pedikelaria pada klas Asteroidea berfungsi sebagai .........
A.alat pencernakan makanan
B.tempat masuknya air ke ampula
C.alat pengeluaran sisa metabolisme
D.melindungi permukaan tubuh dari benda asing
E.tempat masuknya air ke kaki ambulakral

65.   Berdasarkan tabel ciri-ciri tubuh hewan, manakah yang termasuk kelas insekta ?
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E

66.   Tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih, F1 semuanya berbunga ungu. Jika F1 disilangkan sesamanya diperoleh keturunan seperti terlihat pada tabel :

Berdasarkan data persilangan di atas terjadi penyimpangan dari hukum Mendel yang disebut .......
A.Epistasis-Hipostasi
B.Komplementer
C.Polimeri
D.Multiple gen
E.kriptomeri

67.   Bentuk kromosom disebut akrosentik bila letak sentromer .......
A.ditengah-tengah
B.agak jauh dari ujung
C.mendekati ujung
D.paling ujung
E.di kedua ujung

68.   Pada Drosophila, sifat warna mata terpaut pada kromosom X, dan mata merah (Mi) dominan terhadap mata putih (m). Bila Drosophila betina mata putih disilangkan dengan jantan mata merah maka dapat dihasilkan keturunan dengan perbandingan fenotif .......
A.jantan mata merah : betina mata putih = 1 : 1
B.jantan mata putih : betina mata merah = 1 : 1
C.jantan mata merah : betina mata putih = 2 : 1
D.jantan mata putih : betina mata merah = 2 : 1
E.jantan mata putih : betina mata putih = 1 : 1

69.   Bila A = bulu kuning
        a = bukan kuning
        B = bulu kasar
        b = bulu halus dan gen A homozigot bersifat lethal
Persilangan tikus berbulu kuning kasar heterozigot antar sesamanya, akan menghasilkan perbandingan keturunan yang hidup dan lethal adalah ........
A.1 : 1
B.2 : 1
C.3 : 1
D.1 : 3
E.15 : 1

70.   
Ikatan kimia yang lemah pada diagram molekul ADN di atas adalah ......
A.P - O
B.P - A
C.D - A
D.A - T
E.P - O

71.   
Berdasarkan peta silsilah di atas, dapat ditentukan bahwa genotip kedua orang tua, adalah .......
A.xHy dan xHxh
B.xHy dan xHxH
C.xy dan xHxh
D.xy dan xhxh
E.xHy dan xHxH

72.   
Antikodon yang dihasilkan dari proses transkripsi ADN di atas adalah .......
A.AAA SSS SGG ASG
B.AAA SSS SGG ASG
C.UUU GGG UGS SAG
D.UUU SSS SGS ASG
E.AAA SSS SGA ASG

73.   Syndrome Turner yang disebabkan mutasi kromosom mempunyai ciri-ciri sebagai berikut .......
A.perempuan, agresif, trisomi
B.pria, libido rendah, tetrasomi
C.perempuan, libido rendah, nullisomi
D.perempuan, dada lebar pinggul sempit, monosomi
E.pria, dada sempit pinggul lebar, agresif, trisomi

74.   Peristiwa delesi ditunjukkan pada gambar kromosom .......
A.
B.
C.
D.
E.

75.   Dalam suatu populasi penduduk diketahui yang albino 30%. Gen albino dibawa faktor p, dan bersifat resesif. Jika penduduk desa itu 100.000 jiwa, maka jumlah penduduk yang bergenotip homozigot dan heterozigot adalah ........
A.8.000 dan 16.000
B.16.000 dan 48.000
C.48.000 dan 16.000
D.12.000 dan 16.000
E.8.000 dan 12.000

76.   Terjadinya baster mandul dalam suatu populasi disebabkan oleh perkawinan antara .......
A.dua spesies simpatrik yang keturunannya fertil
B.dua spesies yang keduanya steril
C.spesies lama dan spesies baru yang hampir sama
D.dua spesies yang berlainan menghuni daerah yang sama
E.dua spesies simpatrik yang keturunannya steril

77.   Perbedaan fosil Pithecantropus dan Sinanthropus adalah .......
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E

78.   Yang termasuk fosil manusia modern adalah ........
A.Heidelberg, Cro-Magnon, manusia Solo
B.Neanderthal, Cro-Magnon, Australopithercines
C.Neanderthal, Cro-Magnon, Heidelberg
D.Heidelberg, manusia Solo, manusia Rhodesia
E.Neanderthal, Cro-Magnon, manusia Gunung Carmel

79.   Grafik yang menunjukkan keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan pertambahan bahan pangan adalah.......
Keterangan
sumbu x = pertambahan penduduk
sumbu y = pertambahan pangan
A.
B.
C.
D.
E.

80.   Bioteknologi dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pemanfaatan bioteknologi adalah ...........
A.polimixin dihasilkan oleh bakteri Streptomyces
B.etanol adalah hasil fermentasi Saccharomyces cereviceae
C.Bacillus turingiensis penghasil endotoxin untuk penyubur tanaman
D.Nitrobacter mengubah nitrogen menjadi amonium melalui nitrifikasi
E.Streptomyces niveus menghasilkan streptomisinHomeCopyright © www.smansarbg.com